Sisekorra eeskirjad

Üritusel viibijate turvalisuse, mugavuse ja meeldivuse huvides tuleb kõikidel Külastajatel täita käesolevaid sisekorraeeskirju ja Ürituse Korraldaja poolt kehtestatud muid nõudeid.

SISSEPÄÄS

 1. Ürituse territoorium on aedadega piiratud ning Külastajatele avatud vastavalt Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele.
 2. Pilet on ühekordne, Ürituse territooriumilt lahkudes kaotab see kehtivuse.
 3. Korraldajal on õigus luua Ürituse territooriumile tavakülastaja jaoks suletud alasid, kuhu pääseb spetsiaalse käepaela või muu pääsme alusel.
 4. Üritusele pääseb Ürituse sissepääsul korrektse ja terve pileti ettenäitamisel turvatöötajale/piletikontrollijale. Pilet tuleb alles hoida Ürituselt lahkumiseni. Pilet kaotab kehtivuse, kui see on rikutud.
 5. Ürituse territooriumile ei lubata ilmsete joobetunnustega isikuid. Antud isikutele piletite maksumust ei hüvitata.
 6. Ürituse sissepääsul on turvatöötajatel õigus teostada Külastajate ja Külastajate valduses olevate esemete (sh kottide, taskute sisu jms) turvakontrolli. Turvakontrollist keeldujaid Üritusele ei lubata.

KEELATUD ESEMED

Ürituse territooriumile ei lubata siseneda alljärgnevate esemetega:

 1. Toiduainete ja jookidega (sh alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid);
 2. Klaas-, plekk-, plastik- või muude anumatega, mille sisu või purunemine võivad ohustada isiku enda või teiste isikute turvalisust;
 3. Esemed, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, gabariitidest või purunemisest) isiku enda või teiste isikute turvalisust või takistada Ürituse jälgimist või Külastajate liikumist Üritusel;
 4. Narkootiliste, pürotehniliste, kergsüttivate, mürgiste, radioaktiivsete, määrivate, tugevalõhnaliste ja muude ebaselge koostisega ainetega;
 5. Külm- ja tulirelvadega;
 6. Rulluiskude, jalgrataste ja ruladega;
 7. Lemmikloomadega.

Korraldajal puudub kohustus võtta hoiule keelatud esemeid ja asju. Samuti ei võta Korraldaja hoiule Külastajate riideid ega muid esemeid.

KEELATUD TEGEVUSED

Üritusel on keelatud alljärgnevad tegevused:

 1. Lahtise tule tegemine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 2. Kange alkoholi, narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimine ning narkojoobes ja tugevas alkoholijoobes viibimine;
 3. Kange alkoholi, narkootikumide ja psühhotroopsete ainete omamine, nendega kauplemine või nende pakkumine teistele isikutele;
 4. Ebakorrektselt käitumine ja teiste külastajate häirimine;
 5. Kaklemine, kehavigastuste tekitamine, varastamine, röövimine jms;
 6. Vandalism, looduse rüüstamine ja prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohta;
 7. Korraldaja loata toitlustusteenuse osutamine, sh toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (sh jookide) pakkumine, serveerimine ja müük;
 8. Korraldaja loata Ürituse territooriumil ja selle vahetus läheduses äri-, müügi-, reklaami-, õhutus- ja propagandategevusega tegelemine.

Korraldajal ja turvatöötajatel on õigus kõrvaldada Ürituse territooriumilt isikud, kes käituvad häirivalt, rikuvad Ürituse sisekorraeeskirju või ei täida Korraldaja ja turvatöötajate seaduslikke korraldusi. Ürituselt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab edasise õiguse Üritusele sisenemiseks. Ürituselt kõrvaldatud isikul ei ole õigust nõuda Korraldajalt pileti tagasi ostmist.

Korraldajal on õigus nõuda Külastaja poolt Ürituse territooriumil ja parklas olevale varale tekitatud kahjude kohest hüvitamist.

KÜLASTAJA KOHUSTUSED

Külastaja on kohustatud:

 1. Järgima Ürituse sisekorraeeskirju;
 2. Käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
 3. Hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
 4. Alluma Korraldaja ja turvatöötajate seaduslikele korraldustele;

Lapsevanemad vastutavad kogu Ürituse territooriumil oma laste turvalisuse ja tegevuse eest, kaasa arvatud lasteala, kus ei toimu organiseeritud järelevalvet.

PARKIMINE

 1. Ürituse Külastajad võivad parkida ainult selleks ettenähtud tasuta valveta parklasse, mis on vastavalt tähistatud. Parklasse juhatamiseks on paigaldatud suunaviidad.
 2. Korraldaja ei vastuta sõiduki ja/või sellesse jäetud esemete eest. Parklas liiklemisel tuleb alluda liiklusreguleerija korraldustele.
 3. Sõiduk tuleb parkida selliselt, et see ei segaks teiste sõidukite sisenemist ega väljumist parklast ning ei kahjustaks ega seaks ohtu loodust ega teiste isikute vara. Valesti pargitud sõidukid teisaldatakse.

ÜLDINE

 1. Ürituse korraldajal ja tema volitatud isikutel (sh turvatöötajatel) on õigus kontrollida käesoleva Sisekorraeeskirja nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja Ürituselt välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel.
 2. Ürituse Korraldajal on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse Ürituse korralduslikest eripäradest.
 3. Ürituse korraldaja ega turvateenistus ei vastuta Külastaja võimalike vigastuste ja isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest Ürituse territooriumil ja parklas. Ürituse järgselt leitud asju hoitakse Ürituse korraldaja poolt 1 nädal alates Ürituse päevast.
 4. Ürituse korraldaja ei vastuta Ürituse Korraldajast mitteoleneva probleemi eest.

KÜSIMUSTE TEKKIMISEL HELISTAGE TELEFONIL +372 50 67 491 VÕI PÖÖRDUGE LAVA KÕRVAL ASUVASSE INFOPUNKTI.


 

Share

Comments are closed.